دزدگیر اماکن سیم کارتی نوعی از دزدگیرهای اماکن می باشند که برای زنگ زدن به گوشی موبایل یا تلفن ثابت و هشدار سرقت از تلفن کننده های سیمکارتی استفاده میکنند. برخی از انواع دزدگیرهای اماکن سیمکارتی تلفن کننده سیم کارت خور را داخل پنل مرکزی خود دارند و برخی از انواع دیگر از تلفن کننده سیم کارتی مجزا بهرهمند می باشند.

در دزدگیرهای سیم کارتی که تلفن کننده سیم کارت خور مجزا دارند، معمولا یک زوج سیم خروجی برای تلفن کننده دارند که در صورت بروز هرگونه تحرک غیر مجاز در محل نصب دزدگیر، دزدگیر سیم کارتی سیگنال هشداری را از طریق زوج سیم برای تلفن کننده سیم کارت خور ارسال میکند و تلفن کننده سیم کارتی بر اساس تنظیمات صورت گرفته و شماره های داده شده به آن شروع به بر قراری تماس با افرادی که شماره آنها به تلفن کننده داده شده است میگیرد.